Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Henk van der Pol Electrotechnisch bedrijf BV gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Henk van der Pol Electrotechnisch bedrijf BV heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Er is geen garantie dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Iedere aansprakelijkheid wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Henk van der Pol Electrotechnisch bedrijf BV of aan haar gelieerde partijen worden gewijzigd, zonder dat zij hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt Henk van der Pol Electrotechnisch bedrijf BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit en zij wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komt uitsluitend toe aan Henk van der Pol Electrotechnisch bedrijf BV of haar adviseurs en toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Henk van der Pol Electrotechnisch bedrijf BV is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Henk van der Pol Electrotechnisch bedrijf BV wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

2013 Henk van der Pol Electrotechnisch bedrijf BV